Ett skritt i riktig retning for å bekjempe klima- og ressurskrisen

Verdal/Oslo 16.02.2021 – Hans Gude Gudesen sitt karbonfangstselskap Ocean GeoLoop AS fikk maks støtte til et verdikjedeutviklingsprosjekt fra Grønn Plattform.

Ocean GeoLoop AS har nå blitt tildelt 300.000 kroner i støtte fra Grønn Plattform. Grønn Plattform er forvaltet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, og gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling. Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.

– Vi er svært tilfredse med å ha nådd gjennom med vår prosjektsøknad. Dette gir oss nå mulighet til å iverksette et viktig forarbeid for å skape verdikjeder for storskala, havbasert CO2-fangst, biomasseproduksjon og -utnyttelse, basert på videreutvikling av vårt konsept og teknologi, sier Odd-Geir Lademo, daglig leder i Ocean GeoLoop AS.

Forprosjektet vil videreutvikle et nettverk av FoU-aktører og industribedrifter for å sikre trygg og effektiv kommersiell gjennomføringsevne, med maksimal samfunns- og næringsmessig potensiale.

– Ocean GeoLoop vil styrke samspillet med FoU-miljøer for å dokumentere vår metode som et positivt miljøtiltak. Dette både med hensyn til det globale miljøet (klimaeffekt) og for kontrollert, kontinuerlig forbedring av lokalt havmiljø. Prosjektet vil videre identifisere en strategi for FoU-arbeid, teknologi- og forretningsutvikling, som et grunnlag for søknad om hovedprosjekt, sier Odd-Geir Lademo i Ocean GeoLoop AS.

Ocean GeoLoop AS er etablert for å industrialisere innovativ miljøteknologi med svært stort globalt skaleringspotensiale. Selskapets grunnpilar er fangst av CO2 gjennom biologiske prosesser i havet, hvor næringssalter på avveie og CO2 omdannes til verdifull biomasse og materialer. Slik ønsker selskapet å bidra til grønn verdiskaping med basis i et problemområde (CO2). Metoden har store fortrinn sammenlignet med alternative prosesstekniske CO2-fangst tilnærmelser (amin- og membranteknologi), når det gjelder ressurs- og energibruk, og i særdeleshet knyttet til økonomi. Metoden bidrar i tillegg til å filtrere ut annen forurensing i havet, eksempelvis kloakkutslipp og næringssalter fra landbruk og havbruk. Biomassen som produseres har mange mulige anvendelser, blant annet som erstatning for soya i fisk- og dyrefôr, og som innsatsfaktor i biodrivstoff. Slik bidrar vi til å redusere press på regnskog, og til produksjon av bærekraftig drivstoff til forbrenningsmotorer for fly- og tungtransport.

For mer bakgunn om Grønn Plattform:
Milliardsatsing på grønn omstilling: 93 prosjekter får støtte,
Nærings- og fiskeridepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/milliardsatsing-pa-gronn-omstilling-93-prosjekter-far-stotte/id2834117/

Fakta om Ocean GeoLoop

  • Ocean GeoLoop er etablert som en utløper av forskningsprosjektet Ocean, igangsatt av Hans Gude Gudesen i 2006.
  • Selskapet har utviklet et biologisk system for havbasert fangst, lagring og utnyttelse av CO2, som forventes å være teknisk og økonomisk skalerbart.
  • Ocean GeoLoop jobber «med naturen» og tar i bruk naturens eget kretsløp. Selskapet tar sikte på å konvertere gassutslipp til verdifulle marine bioprodukter med sterkt voksende etterspørsel i det globale markedet for blant annet drivstoff og fôr- og matproduksjon.
  • Selskapet ledes av Odd-Geir Lademo, mens styret består av Anders Onarheim, Ole Jørstad, Hans Kristian Hustad, Ebbe Deraas og Morten Platou.
  • På eiersiden er blant annet First Fondene, GLS Real Estate, DNB Asset Management, Gluteus Medius, MP Pension og Bergen kommunale pensjonskasse.
  • For mer informasjon: www.oceangeoloop.com