Milliarder til grønn satsning: 93 forprosjekter til Grønn plattform får støtte

Av totalt 400 norske bedrifter og forskningsinstitutter som søkte på for-prosjekter til Grønn plattform har 89 prosjekter fått støtte til å videreutvikle sine grønne prosjektideer fram til utlysningen av hovedprosjekter før sommeren. Utvikling av bærekraftig fôr, er en av de mange spennende prosjektidéene det satses på.

– Et aktivt og bærekraftig jordbruk og skogbruk er helt sentrale deler av det grønne skiftet og framtidas grønne næringsliv. Det er stor spennvidde i de prosjektene som er innvilget, og flere av dem vil kunne gi viktige bidrag til en bærekraftig bioøkonomi i Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Regjeringen har etablert ordningen Grønn plattform, en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.

Utlysning i to trinn 

Utlysning i Grønn plattform gjennomføres i to trinn: I første omgang er det tildelinger til forprosjekter for å mobilisere gode søkere. Disse skal berede grunnen for større hovedprosjekter. De fleste prosjektene får i denne runden 300.000 kroner hver. Totalt deles det ut over 26 millioner.

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedutlysningen vil finne sted før sommeren.

Stor spennvidde 

– Grønn Plattform er en storstilt satsing for grønn omstilling. Jeg håper noen av disse forprosjektene kan være starten på prosjekter som vil gi oss nye grønne arbeidsplasser over hele landet. Det vil kutte utslippene, samtidig som norsk næringsliv får flere bein å stå på. Da kan vi skape mer og inkludere flere, sier Bollestad.

Blant prosjektidéene i forprosjektene er det nytenkning rundt å utvikle bærekraftig fôr til laks og produksjonsdyr, biologisk gjenvinnbar emballasje fra trevirke, biogass, bruk av biokarbon i norsk prosessindustri, karbonfangst ved hjelp av mikroalger, bruk av heltre returtrevirke som råvare til treindustrien, resirkulering av matavfall til fôr og bruk av fiskeslam fra oppdrettsindustrien til gjødsel i landbruket, for å nevne noen.

Fiskeslam er en stor uutnyttet ressurs. Dette består av fôrrester og ekskrementer fra oppdrettsfisk som har vist seg som svært næringsrikt avfallsprodukt rikt på plantegjødningsstoffet fosfor, men også som nitrogengjødsel. Utfordringen ligger i at forholdet mellom disse to, fosfor og nitrogen er skjevt i forhold til plantenes behov og at ressursen i dag ikke blir utnyttet optimalt. I dette forprosjektet, ledet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), vil de videreutvikle en allerede utviklet teknologi som kan forbedre fiskeslammet til et gjødselprodukt bedre tilpasset planter.

Et annet eksempel er et prosjekt ledet av Norwegian Research Centre (NORCE). I dette forprosjektet skal det sees på muligheten for å omdanne matavfall til fôrressurser. Hvert år kastes om lag 390 000 tonn med mat fra husholdningene i Norge. Dette tilsvarer 1,3 millioner CO2-ekvivalenter per året og gir stort klimamessig fotavtrykk. I tillegg kastes det mye i matindustrien, distribusjonsleddet, butikker etc.  I konsortiet vil de se på hvordan de kan ta vare på næringsstoffene i denne maten, redusere det miljømessige fotavtrykket og hvordan matavfallet kan raffineres og utnyttes som en alternativ fôrkilde i den lokale aquakultur-næringen.

Fakta om grønn plattform:

  • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det foreslått 1 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
  • Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
  • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
  • En hovedutlysning vil finne sted før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.